Unit 140 June STaC

Clubs Unit 140
June 12-18, 2017


Fri Eve Invitational - 5.5 Tables

MPsABCNamesScore
2.40
1


Krishan Arora - Akshay Shah; Setu Club66.25%
1.80
2
1

Minesh Kinkhabwala - Rita Kinkhabwala; Setu Club64.38%
1.35
3


Jagdish Mody - Bharat Shah; Setu Club59.38%
1.01
4
2
1
Jayanti Patel - Suryakant Shah; Setu Club57.50%
0.64
3
2
DaljitSingh Chatrath - Vijay Kotak; Setu Club50.63%
0.48
4
3
Kishor Parekh - Rajnikant Parikh; Setu Club46.25%

Fri Eve Invitational Friday Eve Session

Section E

MPsABCNamesScore
1.58
1


Krishan Arora - Akshay Shah; Setu Club66.25%
1.11
2
1

Minesh Kinkhabwala - Rita Kinkhabwala; Setu Club64.38%
0.79
3


Jagdish Mody - Bharat Shah; Setu Club59.38%
0.55
4
2
1
Jayanti Patel - Suryakant Shah; Setu Club57.50%
0.36
3
2
DaljitSingh Chatrath - Vijay Kotak; Setu Club50.63%
0.25
4
3
Kishor Parekh - Rajnikant Parikh; Setu Club46.25%